EN FI SE RU

Klimattestning

Pålitlig klimattestteknik

Det ställs mycket höga krav på klimatutrsutningar. Då en produkt testas inför lansering eller likande väntar oftast följande test på sin tur. Testerna fortgår timme efter timme och månad efter månad och utsätter produkten för stora påfrestningar. Fuktighetsanordningen måste fungera störningsfritt under hela testningstiden. Störningar blir ofta dyra och ger ett osäkert slutresultat. En pålitlig produkt är också ekonomisk då dess service- och reparationskostnader är låga.

Vid planeringen och tillverkningen av testutrustningarna uppfylls testnormerna och Arctest fäster speciell uppmärksamhet vid regleringsprecision, jämna förhållanden och prestationsförmåga. Val av rätta komponenter medför en ekonomisk användning år efter år. Vår styrka är att vi tar fram testutrustningar efter kundens önskemål och krav men vi har även så kallade standardmodeller i vårt sortiment.

Väder och temperaturtestning som en del av kvalitetskontrollen

Då konkurrensen ökar testar allt flera företag sina produkter i kontrollerade förhållanden innan de presenteras på marknaden. Tack vare testningen klargör man produktens hållbarhet i varierande förhållanden. På detta sätt höjs produktens kvalitet och problemen minskar.

För testning av produkterna finns det fastställda testnormer för t.ex. elkomponenter, tegel och betong. I testnormerna definieras temperaturens och fuktighetens noggrannhet samt testperiodens längd och variationstider. Som tilläggsutrustning kan man använda UV-strålning och bevattning. Dessa behövs t.ex. vid testning av byggmaterial och konstruktioner.

Klimattestutrustningar tillverkas också i specialtillämpningar såsom vakuumkammare. Tack vare vakuumet kan man testa komponenter och delkomponenterna som tex krävs inom rymdteknologi. Vakuumet och temperaturen går hand i hand och ett visst vakuum motsvarar en viss höjd från jordytans nivå. Temperaturen å sin sida minskar vid högre höjder.

Klimattestutrustningars användningsområde är mycket brett och dess största användargrupp utgörs av elektronikindustrin. Testerna inleds ofta med enskilda komponenter och avslutas med kompletta produkter. Ett annat betydande användningsområde utgörs av testning av byggmaterial såsom tegel, betong, dörrar och fönster. Man kan undersöka läckage i fogar samt läckage och hållbarhet mot regn i fönsterpartier.

Odlingsrummen bildar ett eget specialområde. I dem undersöks växter, träd, mossa och övrigt i anslutning till biologin. Med hjälp av odlingskammare kan man förkorta årsvariationen betydligt. Kontrollerbara parametrar är vanligtvis temperatur, fuktighet, dagsljus och CO2.  Dessutom kan växterna vattnas och duschas enligt önskad rytm.

Tag kontakt

Arctest - Cooler than you think