Dataskyddsbeskrivning

Redogörelse för persondataskyddsregister (GDPR)
Denna dataskyddsredogörelse utgör samtidigt registerredogörelse  i enlighet med  10§  i persondatalagen (523/1999) .

1. Registerinnehavare

Arctest Oy, Mickelsberget 20, FIN-02770 Esbo
tel.+358 9 8592 522, arctest@arctest.fi
FO-nummer: 2518676-1

2. Kontaktperson i registerärenden
Johan Kinnula
Arctest Oytel. +358 9 8592 522
johan.kinnula@arctest.fi

3. Registrets namn
Arctest Oy:s kundregister

4. Ändamålet med handhavande av personuppgifter
Ändamålet med upprätthållandet av registeruppgifterna  är att handha och upprätthålla kundförhållandet mellan tjänstens leverantör och dess användare (kunden) samt att planera och utveckla företagets verksamhet.

5. Registrets datainnehåll
Namn (för- och efternamn)
Fakturerings- och leveransadress (gatuadress, postnummer, ort/kommun och land)jn
E-postadress
Telefonnummer
Företag
Kundens inköpshändelser (inköpt produkt, tidpunkt och övriga till inköpet hörande uppgifter).

6. Normala datakällor
Registrets uppgifter fås direkt av kunden i samband med offertförfrågan och uppgörande av avtal.

7. Överlämnande av uppgifter
Registeruppgifter överlämnas  normalt ej till utomstående.

8. Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller ETA
Arctest överlämnar i sig inte uppgifter till utomstående. Uppgifter överlämnas inte utanför EU eller ETA-området.

9. Registerskyddets principer
Tillgång till registret kräver tillstånd av registerinnehavaren baserat på dennes personliga rättigheterna. Tillgång till kundens uppgifter har endast namngivna personer som behöver dem för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

10. Granskningsrättighet
I huvudsak har alla rätt att granska sina uppgifter i persondataregistret. Begäran skall göras skriftligt till Arctests e-post johan.kinnula@arctest.fi

11. Rätt att kräva korrigering av data
Var och en har rätt att kräva att felaktig uppgift i personregistret korrigeras eller att uppgifterna stryks. Begäran skall göras skriftligt till Arctests e-postadress johan.kinnula@arctest.fi

12. Övriga rättigheter i anslutning till hantering av personuppgifter
Enligt persondatalagens 30§  har den registrerade rätt att förbjuda registerinnehavaren att använda uppgifter för direktreklam, nät/distansförsäljning och övrig direkt marknadsföring samt marknads- och opionsundersökning liksom  för personmatriklar och släktforskning.

Vill du veta mer?
1
Vill du veta mer om våra lösningar eller företag?
Tag kontakt