Tietosuojaseloste

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)
Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Arctest Oy, Mikkelänkallio 20, 02770 Espoo                                                                                   
09-8592522, arctest@arctest.fi                                                                    
y-tunnus: 2518676-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johan Kinnula
Arctest Oy
09-8592522, johan.kinnula@arctest.fi

3. Rekisterin nimi
Arctest Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään tarjouspyynnön sekä sopimuksen teon yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Arctest Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Reksiteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Arctestin sähköpostiin, johan.kinnula@arctest.fi .

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, johan.kinnula@arctest.fi .
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Haluatko kuulla lisää?
1
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää tarjoamistamme ratkaisuista tai yrityksestämme?
Ota yhteyttä